Hawaiian-language interpretation of Longfellow’s “Psalm of Life,” 1871.

Tell me not, in mournful numbers,
Life is but an empty dream!—
For the soul is dead that slumbers,
And things are not what they seem.

nupepa

No Keia Noho Ana.

(LONGFELLOW’S “PSALM OF LIFE.”)

1. Mai ohumu mai ia’u la,
‘He hihio ke ola nei;’
Make no ka uhane loma;
Ia hihio he kuihe.

2. Eleu no ko o nei ola;
Aole no he kupapau;
“Lepo oe, a hoi ilaila”
Aole no ka uhane mau.

3. O ka lea, a me ka luuluu
Aole ia ka hope o’u;
Eu! hooko, a nalo ae la
Ko keia la, i ko apopo.

4. Eu! a ao; ka wa he lele;
Oiai no aa na puuwai
Me he pahu, mau ka pana
I ko ka ilina huakai.

5. Ma ke ao nei kula paio,
Ma ke kiai mau ana’e
Mai ho-aia me he pu-a;
Hookanaka!—mai auhee.

6. Mai paulele i ko mua;
Nalo hoi ka wa i pau;
Eu! hooko ma keia hora,
Ke Akua pu no,—kupaa a mau.

7. Hoomanao i na poe kaulana,
Hoohalike me lakou;
A…

View original post 301 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s