About nupepa

Just another place that posts random articles from the Hawaiian-Language Newspapers! It would be awesome if this should become a space where open discussions happen on all topics written about in those papers!! And please note that these are definitely not polished translations, but are just drafts!!! [This blog is not affiliated with any organization and receives no funding. Statements made here should in now way be seen as a reflection on other organizations or people. All errors in interpretation are my own.]

A new Hawaiian language newspaper to be printed on Kauai? 1909.

A NEW HAWAIIAN NEWSPAPER

In the office of the Attorney White [John D. White] of Kauai, announced was the idea to publish a Hawaiian newspaper for the Sun-Snatching Island [Kauai], however, the name of the newspaper to be published was no revealed.

Continue reading

“Kunihi ka mauna,” 1909.

[Found under: “Ka Moolelo Hiwahiwa o KAWELO: Ka Hiapa’iole a ka Ikaika, ka Mea Nana i Hoohaahaa ke Oolea o Kauahoa, ka Ui o Hanalei; o ka Mea Nana ka Laau Kaulana o Kuikaa, a Nana ka Wahine Hoolei Ikoi o Kanewahineikiaoha”]

Huli kunihi ka mauna la i ka lai,
O Waialeale la i Wailua, Continue reading

The Queen’s Protest. 1893.

nupepa

KUKALA KUE A KE ALIIAIMOKU.

“O wau, Liliuokalani, ma ka lokomaikai o ke Akua, malalo o ke Kumukanawai o ke Aupuni Hawaii, Moiwahine, ma keia ke hoike paa nei i Ko’u kue i kekahi hana a mau hana paha a pau i lawelawe ia e kue ana Ia’u iho a me ke Aupuni Kumukanawai o ke Aupuni Hawaii e kekahi poe e koi ana ua kukulu lakou he Aupuni Kuikawa no ka manawa no keia Aupuni.

“Ke ae wale nei no Au mamuli o ka mana oi ikaika o Amerika Huipuia nona hoi ke Kuhina Elele Nui, ka Meamahaloia John L. Stevens, ua kauoha aku i na koa o Amerika Huipuia e hoopae ia mai ma Honolulu, a ua kukala ae e kokua no oia i ua Aupuni Kuikawa ’la no ka Manawa i oleloia.

“Nolaila, i mea e kaupale aku ai i na hookuia ana o na puali i…

View original post 382 more words

Medical treatment 100 years ago, 1920.

THE POOR SICK

While we were in the Office of the County Attorney [Loio Kalana] of Hawaii, a poor Hawaiian Mother appeared with her weakly daughter, and she expressed to the County Attorney of Hawaii. Because of the debility of her daughter, the daughter was in Hilo Hospital for forty days, and when she got a little better, she was discharged even if we could see that the young girl had not conquered her wasting away from sickness. Continue reading