Faith, 1893.

THE HAWAIIAN PEOPLE.

The Hawaiian people have faith in the righteousness and the justice of the Americans; therefore they have great trust that Minister Willis will come and make right the outrageous offense that Minister Stevens and Captain Wiltse committed against this upright peoples. Therefore the Americans will dispense justice for Hawaii in 1893 just as Great Britain did too in 1843. Continue reading

Advertisements

Impressions of Hawaiians and the Mammoth Anti-Annexation Petitions, 1897.

OUR NEW DIALECT.

How the Coffee-Colored Gentleman From Hawaii Greets Us.

Washington Post.

Four coffee-colored gentlemen, native Hawaiians, were at the capitol yesterday, at work against annexation. Their cards read as follows:

Hon. David Kolauokalani [Kalauokalani], president Hawaiian Association Hui.

Joseph Helehuhe [Heleluhe], K. C. K., secretary and agent H. M. Liliuokalani, commissioner Hawaiian Patriotic League.

Hon. James K. Kaulia, president Hawaiian Patriotic League.

Colonel John Richardson, K. C. K., commissioner Hawaiian Patriotic League. Continue reading

Another genealogy of Hawaiian rulers, 1864.

Genealogy of the Alii of Ancient Times From the South¹ of Hawaii nei Who Ruled.

Haloa the male, Hinamanouluae the female;
Waia the male, Huhune the female;
Hinanalo the male, Haunuu the female;
Nakehili the male, Haulele the female;
Wailoa the male, Hikokuanea the female;
Kio the male, Kamole the female;
Ole the male, Haii the female;
Pupue the male, Manaku the female;
Manaku the male,  Hikoheale the female;
Kahiko the male, Kaea the female;
Nuanuu the male, Kapokuleiula the female;
Mawi the male, Hinakealohaina the female;
Nanamaoa the male, Hinakapaikua the female;
Nanakuae the male, Keaukuhonua the female;
Nanakaoko the male, Kahihiokalani the female;
Heleipawa the male, Kookookumaikalani the female;
Hulumalailani the male, Hinamaikalani the female;
Aikanaka the male, Hinahanaikamalama the female;
Hema the male, Uliomaheha the female;
Kahai the male, Hinauluohia the female;
Waiholoa the male, Hoolaukahili the female;
Laka the male, Hikauilena the female;
Luanuu the male, Kapokuileiula the female;
Kamea the male, Hopomaili the female;
Hua the male, Kapoea the female;
Pao the male, Manokalililani the female;
Hoaho the male, Kauilaanapa the female;
Palena the male, Hikawainui the female;
Hana the male, Mahuia the female;
Lonokawai the male, Kalohialiiokawai the female;
Laau the male, Kukamolimolialoha the female;
Pili the male, Hinauapu the female;
Koa the male, Hinaaumai the female;
Loe the male, Hinakalili the female;
Kukehau the male, Hinakeuki the female;
Kaniuhi the male, Hiliamakani the female;
Kanipahu the male, Walaikauakoko the female;
Kalapana the male, Makeamalamaihana the female; Continue reading

List of ruling chiefs, 1889.

ALII OF HAWAII NEI.

Here below is a list of the Ruling Chiefs who reigned on their own lands, starting from the eleventh century to the nineteenth.

Pilikaeae ….. from A. D. 1095 to 1120
Kukohau ….. ” ” 1120 to 1145
Kaniuhi ….. ” ” 1145 to 1170
Kanipahu ….. ” ” 1170 to 1195
Kalapana (including the usurping in the time of Kamaiole) from A. D. 1195 to 1220
Kahaimoelea ….. ” ” 1220 to 1260
Kalaunuiohua ….. ” ” 1260 to 1300
Kuaiwa ….. ” ” 1300 to 1340
Kahoukapu ….. ” ” 1340 to 1380
Kauholanuimahu ….. ” ” 1380 to 1415
Kiha ….. ” ” 1415 to 1455
Liloa ….. ” ” 1455 to 1485
Hakau ….. ” ” 1485 to 1490
Umi ….. ” ” 1490 to 1525 Continue reading

Kamehameha III at Mokuula, 1846.

Court News. His Majesty and suite landed at Lahaina on the morning of the  17th. They were received by the new Governor and the other authorities, under the customary salute from the Fort. His Majesty proceeded to the residence of the Premier, where he rested for a short time. He then visited the large Palace now in progress, and afterwards retired to his former residence at Mokuula. Continue reading

Patriots celebrate La Hoihoi Ea in lands afar! 1862.

[For the Kuokoa.]

Hoihoi Ea Banquet

FOR THE HAWAIIAN NATION, ON THE 31st OF JULY, 1862.

The 31st of July is a day celebrated by the Hawaiian Nation because it is the day on which the sovereignty of the land was restored, from the year 1843 until this year in which it is remembered. Therefore, we, the natives of Hawaii who live in this strange land, because of our aloha for our land of birth, make this a day of remembrance and a day of prayer, setting aside our labors.

This is what was done on that day: Before that day, food was purchased, and in the morning of that day, the food was cooked first, and all the food was assembled on a table that was covered with the green foliage of the Puluki;¹ and when the conch was sounded, the fellow diners came and sat upon their own seats. Then L. H. Kapuaa stood and spoke of the nature of activities of the day; before the singing. This is one of the songs composed by the youths of the Snow Flurry [na keiki o ka Ehu Hau]. This is it below.

 1. Aloha i ka aina,
  I ke one hanau,
  O ke ao lewa he inoa,
  O ka Haku ka Moi,
  Na keiki kamaaina,
  Na pua ala mau,
  Ua hoihoi mai ka ea,
  Kau  hou ka Hae Hawaii.
  .
 2. Nolaila e na hoa,
  E ku a mele pu,
  Hauoli like kakou,
  Ma keia waoakua,
  Ua nui na la i hala,
  Aole kakou i hoomanao,
  Ua hoihoi mai ka ea,
  Kau hou ka Hae Hawaii.
  .
 3. O Thomas ka mama,
  Ma na ale o ke kai,
  A hiki ma Hawaii,
  Kuka me ka Moi,
  Me na Luna Aupuni,
  Holo ke kuikahi,
  Ua hoihoi mai ka ea,
  Kau hou ka Hae Hawaii.
  .
 4. Hoopauia o Lokeoki,
  Hoi nele aku ia,
  Ka moana Pakipika,
  Hauoli Hawaii,
  I ka la hope o Iulai,
  Ala ae kakou,
  Ua hoihoi mai ka ea,
  Kau hou ka Hae Hawaii.
  .
 5. E ala e na keiki,
  O ka Ehu Hau,
  Mele me ka hauoli,
  Hoonani ke Akua,
  Nana kokua mai,
  Ka ea o ka aina,
  Ua hoihoi mai ke ea,
  Kau hou ka Hae Hawaii.

Continue reading

It wasn’t only Kaʻū that dispatched oppressive aliʻi, 1865.

[Found under: KA MOOLELO O HAWAII NEI. HELU 14.]

During the period of Lonoikamakahiki, a section went to his older brother, Kanaloakuaana; Kona, Kohala, and Hamakua were ruled by Kanaloakuaana. Kau, Puna, and Hilo were ruled by Lonoikamakahiki.

There were many chiefs of Hawaii [island] who were warring, and there were many alii that were killed by the makaainana for their tyranny and for plundering the belongings of the makaainana. Continue reading