Hawaiian-language interpretation of Longfellow’s “Psalm of Life,” 1871.

No Keia Noho Ana.

(LONGFELLOW’S “PSALM OF LIFE.”)

1. Mai ohumu mai ia’u la,
‘He hihio ke ola nei;’
Make no ka uhane loma;
Ia hihio he kuihe.

2. Eleu no ko o nei ola;
Aole no he kupapau;
“Lepo oe, a hoi ilaila”
Aole no ka uhane mau.

3. O ka lea, a me ka luuluu
Aole ia ka hope o’u;
Eu! hooko, a nalo ae la
Ko keia la, i ko apopo.

4. Eu! a ao; ka wa he lele;
Oiai no aa na puuwai
Me he pahu, mau ka pana
I ko ka ilina huakai.

5. Ma ke ao nei kula paio,
Ma ke kiai mau ana’e
Mai ho-aia me he pu-a;
Hookanaka!—mai auhee.

6. Mai paulele i ko mua;
Nalo hoi ka wa i pau;
Eu! hooko ma keia hora,
Ke Akua pu no,—kupaa a mau.

7. Hoomanao i na poe kaulana,
Hoohalike me lakou;
A, ke hele, waiho ae la
I mooa ma keia ao.

8. I mooa; malaila paha,
Haliu mai ka hoa ou
I ili ma ko o nei moana,
A ike, a hoolana hou.

9. Eu! kakou, ku ae, a hana,
Mikiala mau ana’e;
Hooko mau, hahai mau aku,
Hana mau a—kali ae.

Honolulu, Feb. 24, 1871.  Lahui Hawaii.

[A PSALM OF LIFE

What the Heart of the Young Man Said to the Psalmist

Tell me not, in mournful numbers,
Life is but an empty dream!—
For the soul is dead that slumbers,
And things are not what they seem.

Life is real! Life is earnest!
And the grave is not its goal ;
Dust thou art, to dust returnest,
Was not spoken of the soul.

Not enjoyment, and not sorrow,
Is our destined end or way;
But to act, that each to-morrow
Find us farther than to-day.

Art is long, and Time is fleeting,
And our hearts, though stout and brave,
Still, like muffled drums, are beating
Funeral marches to the grave.

In the world’s broad field of battle,
In the bivouac of Life,
Be not like dumb, driven cattle!
Be a hero in the strife!

Trust no Future, howe’er pleasant!
Let the dead Past bury its dead!
Act,—act in the living Present!
Heart within, and God o’erhead!

Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime,
And, departing, leave behind us
Footprints on the sands of time ;

Footprints, that perhaps another,
Sailing o’er life’s solemn main,
A forlorn and shipwrecked brother,
Seeing, shall take heart again.

Let us, then, be up and doing,
With a heart for any fate;
Still achieving, still pursuing,
Learn to labor and to wait.

(Lau Oliva, 3/1871, p. 1)

LauOliva_3_1871_1

Ka Lau Oliva, Buke I, Helu 3, Aoao 1. Maraki 1871.

1 thought on “Hawaiian-language interpretation of Longfellow’s “Psalm of Life,” 1871.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s