Another look at the Vital Statistics from January 29, 1863.

MARE.

lan. 20, ma Manoa mare o Pahokani tne Nawahiu«, na Ka2«ka laua 1 mare. lan. 2, ma Leleo, Honololo, Oahu, mare o Siraona, Kahaleholu, me Hanaka, Keamalu, ‘ni lUv, Kalaka luua i mar«.

HANAU.

I*n. 10, ma Koleaka, Honolulu, haeau o Hukiko k, ii(i Anatorio me Berta. lan. 2, tna Kapauhi Honr*lolo, hanao oKaikek, t}a W E. K t Daniela, me K«beka Kaloa. lon. 13, ma Pauoa Honolulu, hanao o Polehekekai k,na Kukaioka me UUlina. , iant 20, ma Kamoiiiili Oahu, hanau be keiki k, n 1 Niuii ine Kaikeaola. lan, 21, mt> Kapiii Lahaiua Maui, hanao 0. Kak, oa 11. Kaalawahia m« £. Palao. lan; 21, me Kaumakapili Honolulu, hanau oKekuman ki aa Kaeiliokalani r,i« Napio. t lan, 16, ma Leleo Oahu, hanau he mau maho«, na m« Makaleho. ■ j lMuarl 2,’ma p»o «, hanu o Paoa, na Mahoahoa, oe Keeij)uupnu, 18, ma Knpalaine, hanau 0 Kaona. w, na Waiaola, me KahooUikaua, ;

MAKE.

lan. m» A&la Honolalu, tnt\to o Pākamia. I«n. 23, ma HamohaiHo Walhiki, m«ke oM. Ekew- hi r»o mak#> o Popakihaka. htn 26, ma Honolula make o Ksotnii. lan. 23, ma Wāikiklkai ra«ka o Kupakei k. lan. 7. ma Weilupe mak<> o~Kaai k. lan. 8, tna ia wahi no’make o Kaholio w, laii. 18, ma Kalihi make o M. Kaohane w. laii’ 21, ma Apaa Honololu make oMak*oiw. lan . 24« ma Kalia Honoloiu make o Kiliiina w. Dekemapa 26. make o Wahioepio, k h« 1010 loihi kooa mai i makeai. lan. 26, roa i’uiwa make o Kawai *r. lan. 2s, ma Laimi Nuuana make o Kuehu w # he makaahine no Kahula, he wahine nobo pono keia me kaoakane, ualawe ke Akoai konaol«aloha ino no hoi oia ua palekena.

[The above is what the text looks like on the Papakilo Database for the same Vital Statistics Column that appeared in the last post. The following disclaimer precedes the text:

Optical Character Recognition

Optical Character Recognition, or OCR, is a process by which software reads a page image and translates it into a text file by recognising the shapes of the letters (The NINCH Guide to Good Practice in the Digital Representation and Management of Cultural Heritage Materials).

OCR enables searching of large quantities of full-text data, but it is never 100% accurate. The level of accuracy depends on the print quality of the original issue, its condition at the time of microfilming, the level of detail captured by the microfilm scanner, and the quality of the OCR software. Issues with poor quality paper, small print, mixed fonts, multiple column layouts, or damaged pages may have poor OCR accuracy.

The searchable text and titles in this collection have been automatically generated using OCR software. They have not been manually reviewed or corrected.

To look at the OCR text, select the page/article and click the “Text of this page/Text of this article” link.

Where does that leave you when you are searching for your kupuna or any historical event? This is precisely why the Hawaiian-Language Newspapers need to be reshot as clearly as possible now before they crumble away.]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s