Amendment to the law about naming, 1872.

HE KANAWAI

E hoololi ana i ke kanawai i kapaia he kanawai e hooponopono ana i na inoa; i hooholoia ma ka la 24 o Augate, M. H. 1860.

E hooholoia e ka Moi a me ka Hale Ahaolelo o ko Hawaii Pae Aina i akoakoa iloko o ka Ahaolelo Kau Kanawai o ke Aupuni:

Pauku 1. E hoololiia a ma keia ua hoololiia no ka Pauku 6 o ke kanawai i kapaia “He Kanawai e hooponopono ana i na inoa,” i hooholoia ma ka la 24 o Augate, M. H. 1860, e pakui aku i kela Pauku 6 i na huaolelo, penei: “Koe nae mamuli o ka olelo hooholo a ke ‘Lii ka Moi iloko o ka Ahakukamalu, i hookumuia kela olelo hooholo maluna o ka palapala hoopii o ka mea e makemake ana e hoololi i kona inoa, a e hoolaha pono ia no ka lohe ana o ka lehulehu, aole e emi malalo o na hebedoma eha iloko o kekahi nupepa i oleloia maloko o ua olelo hooholo nei,” a e  heluheluia ua pauku la penei:

“Pauku 6. Aole no e ku i ke kanawai ke hoololiia kekahi inoa i laweia a haawiia paha mamuli o keia kanawai. Aole no hoi e ku i kanawai ke hoololiia kekahi inoa i laweia a haawiia paha mamua o ke kau ana o keia kanawai, koe nae mamuli o ka olelo hooholo a ke ‘Lii ka Moi iloko o ka Ahakukamalu, i hookumuia kela olelo hooholo maluna o ka palapala hoopii o ka mea e makemake ana e hoololi i kona inoa, a e hoolaha pono ia no ka lohe ana o ka lehulehu, aole e emi malalo o na hebedoma [eha] iloko o kahi nupepa i oleloia maloko o ua olelo hooholo nei.”

Aponoia i keia la 29 o Iulai, M. H. 1872.

KAMEHAMEHA R.

[AN ACT

To amend an Act entitled “An Act to regulate Names, passed on the 24th of August A. D. 1860.”

Be it Enacted by the King and the Legislative Assembly of the Hawaiian Islands in the Legislature of the Kingdom assembled.

Section 1. That Section 6th of an Act entitled “An Act to regulate Names” passed on the 24th day of August A. D. 1860, be and the same is hereby amended, by adding to said Section 6th the following words: “Except upon a decree of His Majesty the King in Privy Council, which decree shall be founded upon the petition of the person desirous of changing his or her name, and shall be duly published for the information of the public for at least four consecutive weeks in some public journal in such decree mentioned, so that the Section shall read as follows:

“Section 6. It shall not be lawful to change any name adopted or conferred under this law. It shall also not be lawful to change any name adopted or conferred before the operation of this law, except upon a decree of His Majesty the King in Privy Council, which decree shall be founded upon the petition of the person desirous of changing his or her name, and shall be duly published for the information of the public, for at least four consecutive weeks in some public journal in such decree mentioned.

Approved this 29th day of July A. D. 1872.

KAMEHAMEHA R.

[I wonder how many changes were applied for and how many actually were allowed.]

(Au Okoa, 8/29/1872, p. 1)

Ke Au Okoa, Buke VIII, Helu 20, Aoao 1. Augate 29, 1872.
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s