Queen Elizabeth yesterday brought to mind the good Samaritan, 2020.

Ka Samarita Lokomaikai.
Pauku Baibala, Luka 10:25–37.

25 Aia hoi, ku ae la iluna kekahi kakaolelo e hoao ana ia ia, ninau aku la, E ke kumu, heaha ka’u e hana’i i loaa mai ai ia’u ke ola mau loa?

26 A ninau mai la oia ia ia, Heaha ka mea i kakauia’i iloko o ke kanawai? Pehea kau heluhelu ana?

27 Hai aku la ke kakaolelo, i aku la, E aloha aku uoe i ka Haku i kou Akua me kou naau a pau, a me kou uhane a pau, a me kou ikaika a pau, a me kou manao a pau, a i kou hoalauna e like me oe iho.

28 I mai la oia ia ia, Ua hai pololei mai nei oe: o kau ia e hana’i a e ola no oe.

29 Aka, i kona makemake ana e hoapono ia ia iho, ninau aku la oia ia Iesu, Owai la hoi ko’u hoalauna?

30 Olelo hou mai la o Iesu, i maila, O kekahi kanaka e iho ana mai Ierusalema i Ieriko, a haule iho la iwaena o na powa, kaili ae la lakou i kona kapa, pepehi iho la, a haalele aku la ia ia, e waiho ana me ka aneane e make.

31 A iho no kekahi kahuna pule ma ia alanui, a ike aku la ia ia, maalo ae la ma kekahi aoao.

32 Pela no hoi kekahi pua na Levi, i kona hiki ana mai ia wahi, hele ia a nana aku la, maalo ae la ia ma kekahi aoao.

33 Aka, o kekahi kanaka no Samaria, i kona hele ana, hiki aku la ia i kahi ona e waiho ana; a ike aku la ia ia, hu ae la kona aloha ia ia.

34 Hele iho la io na la, a waiho iho la i kona mau eha a ninini ana i ka aila a me ka waina iloko, a kau ae la ia ia maluna o kona holoholona iho, a lawe ae la ia ia i ka hale hookipa, a malama iho la ia ia.

35 A ia la ae, i kona hele ana aku, unuhi ae la ia i na denari elua, a haawi aku i ka mea nona ka hale, i aku la ia ia, E malama oe ia ia nei; a oi aku kau mea lilo, a hoi mai au, na’u e uku aku ia oe.

36 A o keia mau kanaka a ekolu, owai la ka hoalauna, i kou manao, no ke kanaka i haule iwaena o na powa?

37 Hai aku la ia, O ka mea i hana lokomaikai ia ia. I mai la o Iesu, E hele oe a e hoohalike me ia.

Pauku Alakai.—E aloha oe i kou hoalauna e like me oe iho. (Oihk. 19:18.)

Kumu noonoo.—He mau hoalauna na kanaka a pau no kakou..

Ninau ano nui.—Ke hana nei anei kakou i ka hana kupono i ka hoalauna e like me ka Samarita lokomaikai?

[The Good Samaritan
Bible Passage, Luke 10:25–37

25 And, behold, a certain lawyer stood up, and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life?

26 He said unto him, What is written in the law? how readest thou?

27 And he answering said, Thous shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind; and thy neighbor as thyself.

28 And he said unto him, Thou hast answered right: this do, and thou shalt live.

29 But he, willing to justify himself, said unto Jesus, And who is my neighbor?

30 and Jesus answering said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho, and fell among thieves, which stripped him of his raiment, and wounded him, and departed, leaving him half dead.

31 And by chance there came down a certain priest that way: and when he saw him, he passed by on the other side.

32 And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him, and passed by on the other side.

33 But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was: and when he saw him, he had compassion on him,

34 And went to him, and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him.

35 And on the morrow when he departed, he took out two pence, and gave them to the host, and said unto him, Take care of him; and whatsoever thous spendest more, when I come again, I will repay thee.

36 Which now of these three, thinkest thous, was neighbour unto him that fell among the thieves?

37 And he said, He that shewed mercy on him. Then said Jesus unto him, Go, and do thou likewise.

Guiding Passage—Thou shalt love they neighbor as thyself. (Lev. 19:18)

Subject for thought.—All people are our neighbors.

Important question.—Are we doing right by our neighbor like the good Samaritan?]

(Kuokoa, 7/29/1871, p. 4)

Ka Nupepa Kuokoa, Buke X, Helu 30, Aoao 4. Iulai 29, 1871.
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s