Constitution of the Hawaiian Patriotic League, in Hawaiian, 1893.

KA HUI HAWAII ALOHA AINA.

KE KUMUKANAWAI.

Oiai ua ike ia ae nei ka loli ano nui ana o ko kakou aina, he mea hoi e manaoia ai, e hoopilikia ia ana kona Kuokoa ame na Pono Kivila o kona mau Makaainana, a me na Kupa, a no ia mea, he mea pono e kukuluia ona Hui manao lokahi a makaala mawaena o na kanaka a pau e aloha ana i ka Aina, me ka nana ole i ka Aoao Kalaiaina, a Manaoio Hoomana paha. Nolaila:

E hooholoia. O makou o na makaainana kupaa a me na Kupa Aloha Aina a makee maluhia hoi o Hawaii nei, no ke kiai makaala ana i ko makou mau Pono Kivila, ma keia, ke hoohui nei makou ia makou iho ma kekahi Ahahui, malalo o ke Kumukanawai mahope ae nei. penei:

INOA.

Pauku 1—O ka inoa o keia Ahahui, oia “Ka Hui Hawaii Aloha Aina.”

KA HANA.

Pauku 2—O ka hana a keia Ahahui oia ka malama ana a me ke kakoo ana, ma na keehina hana maluhia a kue kanawai ole, i ke kulana Kuokoa o na Pae Aina o Hawaii, a ina he mea hiki ole ke malamaia ko lakou Kuokoa, alaila, o ka kakou hana oia ka hooikaika ana i na hana kue ole i ke kanawai a me ka maluhia e hoomau ia ai ka Pono Kivila o na kanaka Hawaii a me na Kupa makaainana.

NA MAHELE.

Pauku 3—Aia iloko o keia Ahahui e kukulu ia he hookahi Hui Nui ma Honolulu i kapa ia “Ka Hui Kuwaena,” [Central Body] a mai loko aku ona e kukulu ia ai i ma Ahahui lala ma na Apana Koho o na Mokupuni.

NA LALA.

Pauku 4—[A] O na Lala o keia Ahahui, oia na kanaka Hawaii maoli o keia aina, he 20 makahiki a oi aku i makemake e hoopaa ia lakou iho maloko o na kumuhana o keia Ahahui, ua kupono ia e lilo i mau hoa, a lilo hoi i mau lala mamuli nae o ke kakau inoa ana malalo o keia Kumukanawai.

[B] O na kanaka a pau o na Aina e, e noho nei i keia wa he mau Pono Kivila ko lakou iloko o keia aina a i lokahi pu hoi, na manao e kakoo i na kumuhana a keia Hui, a i makemake e hoopaa ia lakou iho no ua Hui la, ma ke kakau inoa ana malalo o keia Kumukanawai, e lilo no lakou i mau hoa Hanohano (Lala) no keia Ahahui.

NA HOONOHONOHO ANA.

Pauku 5—O ka Hui Nui Kuwaena [Central Body] o “Ka Hui Hawaii Aloha Aina” oia ke noho mana maluna o na Ahahui lala o kela a me keia apana koho, a e lawelawe ia ana e na Luna Nui malalo iho nei, penei:

1—Peresidena Hanohano, 1—Peresidena, 2—Hope Peresidena, 1—Kakauolelo, 1—Puuku a me 13 mau Hoa Kuka, a o lakou a pau, oia ka Aha Hooko o 19 lala. O keia mau luna a pau he poe kanaka Hawaii maoli, a e koho ia lakou ma ka Balota, no ka manawa a e hoakakaia e na Rula o keia Ahahui.

E koho no na Ahahui Lala o na apana koho i ko lakou Lunahoomalu, Hope Lunahoomalu; Kakauolelo a me ka Puuku, a e koho i hookahi Elele i wahaolelo no lakou e hele mai ai imua o ka Ahahui Nui (Hui Kuikawa) ma Honolulu, a ua loaa i ua Elele la ke kuleana e hele ai ma na halawai o ka Aha Hooko a me na halawai o ka Ahahui.

NA LUNA HANOHANO.

Pauku 6. O na kanaka o na Aina E, e lilo ana i mau lala, e kohoia lakou e ka Aha Hooko no na kulana hanohano e like me keia:

1. Peresidena Hanohano

2. Hope Peresidena Hanohano

2. Kakauolelo Hanohano

7. Hoa Kuka Hanohano, a oi aku paha e like me ka mea e hooholoia ana e ka Hui ma keia hope aku;

O keia mau Luna Hanohano oia ka Aha Kuka [Advisory Council] e noho pu a e koho me ka Aha Hooko.

NA HANA A NA LUNA.

Pauku 7. O na hana a na Luna Nui, ua like no ia me na hana maa mau e pili ana ina Hui e ae e like me keia ano Ahahui, a e hoakaka pono ia ana hoi ma na rula e aponoia ana ma keia hope aku e ka Aha Hooko.

NA HALAWAI.

Pauku 8. Na halawai o ka Hui e kahea ia no ia e ka Peresidena, ma ke kauoha a ka Aha Hooko, a o kekahi mau Hoa paha he 10;

E kaheaia na halawai a ka Aha Hooko e ka Peresidena ma ke noi a kekahi mau hoa 3, o ua Aha Hooko la;

O na hana o na halawai a pau o ka Hui a me ka Aha Hooko e alakai ia no ia e na rula o na anaina maikai, a me na rula maa mau o na Ahaolelo.

KIPAKU ANA.

Pauku 9. O kela a me keia hoa o ka Hui a o ka Aha Hooko paha, e hana ana i kekahi hana e kue ana i ka manao a me na hana a keia Ahahui, e kauohaia no ia e ku imua o ka Aha Hooko, a ina ahewa lakou iaia, e kipakuia no oia ma ka Hui aku.

NA HOOLOLI O KE KUMUKANAWAI.

Pauku 10. O na hoololi a me na pakui ana mai i keia Kumukanawai, e  hana wale ia no ia ma ka hooholo ana a na halawai mau o ka Hui.

Aponoia ma Honolulu, i keia la 4 o Maraki, 1893.

Peresidena Hanohano  J. A. Cummins

Peresidena  J. Nawahi

Hope Peresidena  J. K. Kaunamano

” ”  J. W. Pipikane

[See the English-language version here.]

(Leo o ka Lahui, 3/22/1893, p. 3)

KA HUI HAWAII ALOHA AINA.

Ka Leo o ka Lahui, Buke II, Helu 667, Aoao 3. Maraki 22, 1893.

1 thought on “Constitution of the Hawaiian Patriotic League, in Hawaiian, 1893.

  1. Pingback: Constitution of the Hawaiian Patriotic League, in English, 1893. | nupepa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s