Memorial of the Ladies of Kauai, 1893.

Ka Memoriala a na Lede

O KA

Mokupuni o Kauai.

I ka Meahanohano

James H. Blount

Elele Pili Aupuni o Amerika Huipuia ma Hawaii nei.

Me ka Mahalo:—

O makou o ka poe no lakou na inoa malalo iho nei, ke noi a ke hoike aku nei me ka haahaa imua ou penei:

 1. O makou o na wahine hawaii e noho ana ma ka Mokupuni o Kauai.
 2. O makou a me ko makou mau makua a me na kupuna mai kinohi loa mai ua noho maluna o keia mau Paemoku oluolu malalo o ka malama o maalahi ana a ke Apuni o ko makou Aliiaimoku hanau o ka Aina, a ua hoomaopopo makou, a ke hoomaopopo nei i keia manawa, aohe o makou home Kulaiwi e ae mawaho aku o keia mau Aeone Oiwi.
 3. A o makou, e hoikeike aku ana ma ke ano he mau makuahine a he mau puhaka hoi no ka Lahui Hawaii, ua pili pono loa ke kuleana e noonoo a e hana no na mea e pili ana i ke aupuni o ko makou aina hanau, a ua manaoio makou ua loaa ke kuleana ia makou e kalahea ae i ka makou leo pule e kaupale aku i na haawina i ala ae iloko o keia manawa e kue aku ma ke ano kaupale i na mea i hana ia, a e pule aku a e noi haahaa aku e hoopau koke ia na hewa i hana ia mamuli o ka hooko ia ana o ka pono a e hoihoi hou ia mai ke kahua o ko makou Aupuni Aliiaimoku.
 4. Ua ike aku makou me ke kaumaha a me ka hoowahawaha i ka hoopau ia ana o ke kahua a me ke kulana o ke aupuni a makou a me ka poe a pau o ko makou Lahui i aloha pilipaa loa ai a i hiipoi ai, a ua hoomaopopo hoi me ka luuluu nui, o ka mana kaua moana o Amerika Huipuia, ke Aupuni hoi i A’o ia ai makou e aloha aku a e hoomaikai aku no kana mau hana pono kaulike a me ka malama i ka mea nawaliwali a hoopilikia ia, ua hoohana ia e ka poe ia lakou ka mana e hoomakaukau a e kuhihewa i na hana hookahuli i ke kulana hookele aupuni i nohopaa ma Hawaii nei mamua ae nei.
 5. A mamua aku hoi o Ianuari 17, 1893, ua malama ia a ua lawelawe ia na hana o ke Aupuni a me ka Lahui Hawaii malalo o ke kulana Aupuni Kumukanawai, a iloko oia kulana, ua hoakaka ia ka malama piha ia o ke ola o ke kuokoa a me ka manao hoomana kuokoa o ka Lahui kanaka.
  A oia no ia manawa, he Kumukanawai ke ku ana i hoala ia ma ke ano kipi, oiai, ua onou ia aku imua o ko makou Moi a me ko makou Lahui kanaka mamuli o ka mana koa me na lako kaua, iloko o ka makahiki 1887, a me ia mau kahakahana no o k a limaikaika a me ke kupono ole maluna o na kanaka ponoi o ka aina oia hoi na kupa Hawaii, aka, ua ola a ua malama ia no nae ka Lahui Hawaii Ponoi malalo o ka malama ana a ua Mana Aupuni Aliiaimoku nei, a aole loa hoi i makemake e hoopau ia a e hookahuli ia a e hoonoa ia ua mana aupuni nei, koe wale no ma ka Mana a ke Kumukanawai i hoakaka ai.
 6. A ma kela la 17 o Ianuari iloko hoi o ka manawa e nohoalii ana na Kanawai a me ka maluhia lokahi, a mamuli o kekahi mau kumuhana ohumu kipi, i kokua ia a i hooko ia e na pualikoa aumoku mai luna mai o ka mokukaua Bosetona o Amerika Huipuia, oiai oia e lana ana iluna o ka ilikai o ke awa o Honolulu, a ua hooholo pu me ke kokua ia e John L. Stevens ka Elele Kuhina Nui o Amerika Huipuia imua o ke Aloalii o Hawaii, a mamuli oia hana, ua hoopau ia, ua hookahuli ia a ua hoonoa ia ka Noho Aliiaimoku o Hawaii a ua kukulu ia ae ke ano aupuni i kapaia o ke Aupuni Kuikawa ma ia kahua ka mea a makou e kanalua ole nei ua maopopo ia oe e ka Mea Hanohano ka moolelo o na mea i hana ia.
 7. A o ka manao maoli o ua Aupuni Kuikawa nei oia no ka hooko ia o ka hoohui ana aku i keia mau Paemoku iloko o na Mokuaina o Amerika Huipuia malalo o ke Kumuhana hoohui aina ia Hawaii me Amerika.
 8. A o na hiki mua e hoomaopopo ia aku nei me na hooia hiki ole ke kanalua ia, o ka manao io maoli o ke Aupuni Kuikawa i olelo ia, oia no ka hooko ia o ka hoohui aina malalo o na kumu a me na kahua e lawe a e kaili lilo loa ia ai na pono a me na Kuleana o ke kanaka Hawaii, ka mea hoi i loaa mua ia ia, a i lawelawe ia e ia ma na hana e pili ana i ke Aupuni o kona Aina hanau, a oia auanei ke kumu e hoohaahaa ai i ke kanaka Hawaii a lilo i ke kulana o ka limu pae iluna o kona aina hanau.
 9. O ke Aupuni Kuikawa, aole ia ke ku nei ma ke ano he Aupuni no ka Lahui kanaka o keia mau Paemoku, a aole no ia e ku nei me ka ae a apono o na makaainana, aka, ua pahola ia aku iloko no o na kue ikaika o ka heluna nui o ko lakou makemake a oia hoi ka Lahui Hawaii, ka poe oi aku o ka heluna mawaena o na ano Lahui kanaka e noho nei ma keia mau Paemoku, a he poe hoi lakou i apono ole i ke kahua a me na hana i hoala ia ai a i kukulu ia ai ke Aupuni Kuikawa i olelo ia, a ua apono ole no hoi i ke ano o ka lakou mau lawelawe ana i na hana, a me ka lakou mau kumuhana i hooia a me na hopena e hoea mai ana.
 10. Mamuli o keia mau kumu, ke nonoi haahaa aku nei makou me ka iini nui, me ka uwalo aku ia i kou Hanohano ma kou kulana o oe ka Elele o ka Peresidena a me ka lahui kelakela o Amerika; e imi pauaho ole mamua a me na kumu hoopili ua hookahuaia iluna o ka oiaio a me ka pono, a ina hoi ua ikeia ua hookahuaia maluna o ka oiaio a me ka pono alaila hoi oe a me ka poe au i hele mai ai maanei nei e konoia e wehe awiwi hou ae i ka hewa nui i hanaia i ko makou Moiwahine, i ko makou aina a ia makou hoi mamuli o ka mana a ma ka inoa o na mokuaina Huipuia o Amerika, a o kekahi o na hana kupono ana i keia mau hewa, ua hiki hoi e hoihoi hou ia ko makou Moiwahine Liliuokalani, ke Aupuni a me ke Kumukanawai, a e kaupale ia hoi mai keia wa aku mai na hoohakaka e hana ia ana ma ka inoa a malalo o ka malama ana o ka hae hoku (Hae Amerika) ka hae hoi iloko o ko makou aina a iloko o ke ao holookoa e ku ana oia ke kahiko a me ka hoailono o ke kuokoa, ke kaulike a me ka nohoaloha ana.

A pela kou poe hoopii e pule mau ai.

Mrs. Auna Lanihau Peresidena
” S. Charman Hope Peresidena
” R. Kanewanui Kakauolelo
” C. Kakina Puuku

Na Komite.

Mrs. Amy Mahikoa
” Mary Kalawe
” Harriet Mundon
” Mary Ann Makaila
” Abey Kauai
” Kaenaku Kauai
” Elizabeth Hart
” Keakaai Kahalelole
” Mary Ann Spalding
” Mary Hapuku
” Hannah Lovell
Miss Hannah Uhuuhu.

This is the Memorial of the women of the Hawaiian Patriotic League [Hui Aloha Aina] of the Island of Kauai, that was verified and approved by the women whose names number 809, brought by Mrs. Hana Lovell and assisted by the travelling committee, Mrs. Junius Kaae, by bringing it before Commissioner James H. Blount.

(Leo o ka Lahui, 5/22/1893, p. 3)

LOKL_5_22_1893_3.png

Ka Leo o ka Lahui, Buke II, Helu 710, Aoao 3. Mei 22, 1893.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s