The Queen’s protest to treaty, 1897.

THE COCK CROWS, HAWAII HAS DAWNED.

Liliuokalani Moves the Pebbles on the Konane Board of Hawaii.

When the Queen heard that the treaty which Her lahui greatly feared was put before the Senate, this was when She quickly sent Mr. Joseph Heleluhe to deliver Her protest to John Sherman, the Secretary of State [Kakauolelo Nui o Amerika Huipuia]; Joseph Heleluhe carried out the command of the Queen, and at 3 o’clock in the afternoon of June 17th, he delivered the protest, and this is how the document reads:

“Owau, o Liliuokalani, o Hawaii, ma o ka makemake la o ke Akua, i kohoia ai i hooilina moi ma ka la 10 o Aperila, M. H. 1877, a mamuli o ka lokomaikai o ke Akua, i Moiwahine no ko Hawaii Pae Aina, ma ka la 17 o Ianuari, M. H. 1893, ma keia ke kue aku nei Au i ke aponoia ana o kekahi kuikahi, A’u hoi i haiia mai ai, ua kakauinoaia ma Wasinetona e Haki, Kakina a me Kini, e haawi ana hoi i keia mau mokupuni i Panalaau a malalo hoi o ka mana o Amerika Huipuia. Ke kukala nei au, o ua kuikahi la he hana hewa ia i na kanaka a hapa Hawaii pu, he haihai wale ana i na pono o na ‘lii maoli e noho mana ana, he kue i ke kanawai lahui i ko’u lahui a me na hoaloha e ae, i hana kuikahi pu ai lakou, a he hoomau ana aku hoi ia i ka hana apuka i hookahuliia ai ke Aupuni kumu, a o ka hope, he hana hewa loa ia e kue ana Ia’u nei.

“O na palapala kue pili oihana i hanaia ai e A’u ma ka la 17 o Ianuari, 1893, imua o ke Aupuni Kuikawa, ua kakauinoaia e A’u a apoia mai hoi e na Aupuni elua, me ka hooia ana mai e waihoia aku ana ka hana a Amerika Huiia no ka hooponopono kuikawa ana.

“Ua hoike maoli ae Ka’u mau palapala kue a me Ka’u mau palapala e ae i ke Aupuni o Amerika Huipuia mahope koke iho oia wa, ua haawi aku Au  i Kuu Mana i na koa o Amerika Huipuia, i mea e kapaeia ae ai ka hookahe koko ana.

“Ua hoike ae ka Peresidena o Amerika Huipuia, ke Kuhina Nui o ke Aupuni a me ka Elele i hookohuia e laua, ma na palapala pili Aupuni, ua hooweliweli kue kanawai ia Ko’u Aupuni e na mana ikaika, o ka Oihana Kuhina a me ko ka mokukaua o Amerika Huipuia, a ma ia manawa no hoi i lawelawe ai na noii ana. Owau no ka Moi Kumukanawai o Ko’u lahui.

“Oia olelo hooholo a ke poe kiekie i ikeia o Amerika Huipuia, ua haawi pili Aupuni ia mai la ia Ia’u a me Sanford B. Dole, a ua nonoiia aku hoi ko Dole haalele ana i ka oihana e Albert S. Willis, ka agena i ikeia a Kuhina o ke Aupuni Amerika Huiia.

“Aole i loaa ka mana i ke Komisina i hoikeia ae la, aole hoi i ke Aupuni nana i hoouna mai ia mea, ka mana mai na poe koho balota o Hawaii i hoopaaia ko lakou mau inoa, aka, ua loaa mai kona mana hookohukohu mai kekahi komite mai i kapaia, ke Komite na ka Maluhia o ka Lehulehu, i hoala ia ma ua la 17 la o Ianuari, 1893, a maloko o ua komite la he poe kupa Amerika ka hapa nui, aole hoi he Hawaii, a lala o loko o laila he Hawaii, a i komo pu hoi ma na hana hoomaikeike a hiki i kona ku ana.

“O Ko’u lahui, he aneane 40,000 ia, aole loa lakou i kuka pu ia aku e kela poe 3,000 ka heluna, ka poe hoi i olelo he kuleana ko lakou e wawahi ai i ke kuokoa o Hawaii. O Ko’u lahui ka eha-hapalima o na poe kupono ma ke kanawai no ke koho balota ana ma Hawaii, a ina e kapae ia aku na poe i laweia mai he poe limahana, elike ana no ka huina averika o na kanaka.

“Ua hoole loa ua kuikahi la i na pono lahui o Ko’u poe kanaka; a pela pu hoi me na pono waiwai pili paa o ka lakou mau alii. Mailoko ae o na eka he 4,000,000 i komo iloko o ka panalaau a ua kuikahi la e haawi nei no ka hoohui ana mai, he 1,000,000 a 915,000 eka paha, i hoomaopopo mau ia mamua aku nei aole ma kekahi ano e ae, aka, ma ke ano he waiwai ponoi no ia no ke Alii Kumukanawai, e hooponoponoia ana elike me na waiwai ponoi e ae ona.

“Ua manaoia ma ua kuikahi la, e ope’a wale ia ae ua waiwai la, oia hoi na aina i kapaia, na Aina Leialii, a o ka poe i kuleana ma ke kanawai i ua mau aina la, ma keia wa a ma ka lalani aku o ka nohoalii, aole i loaa ia lakou he kumukuai (kumuwaiwai) no ia mau aina, a o ko lakou kuleana ma ia mau aina, he kuleana ia i hoopaapaa ole ia, a ua paa ia kuleana ma ke kanawai ma ko’u inoa i keia la.

“Ua hoole ae la ua kuikahi la i na hoike ana a pau o ka noho aloha mau ana a me ka manao maikai i hana ia me Amerika Huipuia maloko o na kuikahi mua, e na Moi ma ka aoao o na kanaka Hawaii, a pela pu hoi me na kuikahi a pau i hanaia e ia poe Moi me na Aupuni makamaka e ae, a nolaila, ua kue ia ke kanawai lahui.

“Ma o ka hana ana me na poe e olelo nei i keia wa he kuleana ko lakou e panai mai ai i ua panalaau la o Hawaii, e lawe mai auanei ke Aupuni o Amerika Huipuia i ua panalaau la mai na lima mai o ka poe a ko Amerika luna poo kiekie (ka mea i koho pono ia e ka lahui o Amerika Huipuia, a i noho oihana ma ka makahiki 1893) i puana ai, he poe lakou i loaa ka mana mamuli o ka epa a e hoomalu ana hoi ia Hawaii me ke kue i ke Kumukanawai.

“Owau o Liliuokalani o Hawaii, ma keia, ke poloai aku nei au i ka Peresidena o ka lahui A’u i hookuu mai ai i Kuu waiwai a me Kuu mana Aupuni, e unuhi aku i ua kuikahi la (e haawi ana i na mokupuni i oleloia) mai ka noonoo hou ia ana aku. Ke nonoi aku nei Au i ka Aha Senate hanohano o Amerika Huipuia e hoole i ke apono ana i ua kuikahi la, a ke uwalo aku nei au i keia lahui kaulana a maikai, ka poe hoi i loaa mai ai i ko’u poe kupuna ka ike no ka hoomana Karistiano, e kakoo ae i ko lakou mau wahaolelo ma na hana ku i ka pono a me ke kaulike, e kulike ana me na rula o ko lakou poe kupuna, a i ke Akua mana loa hoi o ke ao a pau, ka Mea e hooko pololei ana, Iaia no Au e waiho aku nei i Ka’u koi ana.

“Hanaia ma Wasinetona i keia la 17 o Iune, ma ka makahiki umi-kumamawalu haneri a me kanaiwa-kumamahiku.

LILIUOKALANI.

Na Hoike:

Joseph Heleluhe.
Wakeki Heleluhe.
Julius A. Palmer.

[See the English of the Queen’s Protest in Chapter Fifty-Five of “Hawaii’s Story.” See the text of the treaty in Appendix D of the same publication.]

(Aloha Aina, 7/10/1897, p. 6)

OLOWALU KA MOA UA AO HAWAII.

Ke Aloha Aina, Buke III, Helu 28, Aoao 6. Iulai 10, 1897.