Kaena a ka Moi Kalakaua, 1881.

King Kalakaua’s Boast.

O’er land and sea I’ve made my way
To farthest Ind, and great Cathay;
Reached Afric’s shores, and Europe’s strand;
And met the mighty of every land. Continue reading

King Kalakaua returns from trip around the world, 1881 / 1912.

KE KAENA A KA MOI KALAKAUA

Ua kaahele au maluna o ka ilihonua me na moana,
A Inia mamao, a me Kina kaulana;
Hoea i na aekai o Aferika, a me na palena o Europa,
A halawai me ka ikaika o na aina apau,
A ia’u i ku ai ma ka aoao o na Poo Aupuni,
Ka poe mana maluna o ka lakou, me ka hiehie Alii;
Hoomaopopo iho la au i ka ukuiki, a nawaliwali o ko’u,
Me ko’u Nohoalii hookahua ia maluna o kahi puu Pele,
A ma kahi he miliona i hooko i ka keia mau Moi,
He mau tausani wale iho no malalo o ko’u mau malu;
Aka, ke upu nei loko, na’u ke Kaena hiki,
Aia he mau nani maloko o na poai o ko’u mau aekai—
I oi aku ka makamae i ka o’u mau hoa Moi,
Aohe o’u kumu hopo maloko o ko’u Aupuni,
He hiki ke hui me ko’u lahui, me ka weli ole,
Aohe makau no’u iho, me ke kiai pilipaa ole ia,
A na’u ke Kaena, he momi i hoounaia mailuna mai na’u—
Eia me A’u ke Aloha pilipaa o Ko’u Lahuikanaka.

[See an English translation for this mele.]

(Au Hou, 2/14/1912, p. 25)

KE KAENA A KA MOI KALAKAUA

Ke Au Hou, Buke 3, Helu 6, Aoao 25. Feberuari 14, 1912.