A song for Hawaiian Independence Day, 1870.

La Kuokoa o Hawaii.

1. E ku kakou a olioli pu,
No ka la Kuokoa o Hawaii nei,
Ua hiki no ia kakou,
Ke haanui a haakena,
I ka pomaikai o ka lahui,
No ka la Kuokoa o ke aupuni.

He la kupanaha no  keia,
I ike ole ia mamua,
Ia Kauikeaouli me Liholiho,
Me na la mua o Kamehameha.

2. Ke ku mai nei Hawaii,
Ua hauoli na kuahiwi,
Ua haanou o Maunakea,
Ua hipahipa o Maunaloa,
Hu-lo-hu-lo o Hualalai,
No ka la Kuokoa o ke aupuni.

He la kupanaha no keia, &c., Continue reading