The rumbling thunder is your sacred sign, 1912.

MAMO KAPU A LONO.

Ka Hekili e nakolo ana,
Ko hoailona kapu ia.
Ka uwila e anapu ana,
Ko malamalama ola ia.
Ke ao e kaa ana i ka lani,
Ko kuhikuhi ike nui ia.
Ke anuenue e pipio ana,
Ko lei nani kahiko ia. Continue reading