Thought while watching today’s happenings, 1/6/2021.

I ka ʻōlelo nō ke ola. I ka ʻōlelo nō ka make.

[Words to remember, whenever using words…]

(Olelo Noeau, p. 129)

Mary Kawena Pukui’s ʻŌlelo Noʻeau: Hawaiian Proverbs & Poetical Sayings, Bishop Museum Press, 1983.