Edward Lilikalani responds to the Memorial by the haole, 1867.

Ka palapala Memoriala.

E ka Nupepa Kuokoa e; Aloha oe:—

Ua ike iho wau ma ka nupepa Kalepa o kela Poaono i hala ae nei, i kahi mau mea nui i hanaia e na haole o ke kulanakauhale nei o Honolulu, oia hoi he Palapala Memoriala maloko o laila, he mau kumu hoopii i ka Moi, e hooulu i ka lahui, a o ke ano nui o ka hooulu i oleloia ma ua palapala nei, oia no ke kii ana i ka Lahui Inia, a e hoopae mai i kumu e hoowelo hou aku ai i keia lahui kanaka.

A maloko no hoi oia palapala, he noi ana kekahi i ka Moi, e hele ae mawaho e kuka ai me kekahi poe akamai e ae. Ma keia ke manao nei au ua alakai hewa ka Memoriala i ka Moi; o ke ano maoli nae o keia o ka hoowahawaha i na Kuhina no ko lakou hana ole.

Eia ka mea kupaianaha o keia palapala Memoriala, o ke kapae loa ia ana o na kanaka Hawaii ma keia noi ano nui, e hoopae mai i ka lahui kanaka o ko na aina e ma ko kakou aina nei, e hooulu i keia lahui.

He manao maikai ka hooulu ana i ka lahui, mai ko na aina e mai, aka, e pono o kakou o na kanaka Hawaii kekahi e kuka pu no keia mea. Aka, ua kiloi loa ia kakou ma kahi e; ina paha ua makemake na haole e hoopae mai i keia lahui o Inia me ke kuka ole me kakou, ka poe a ua Inia nei e hele mai ana e hooulu, alaila, he mea hewa loa ko kakou ike e ole. A ina ua kiola loaia kakou a hooliloia me he mau holoholona’la, ka i ae no o ua poe haole nei e hoopae mai i ka Inia, na lakou no e onou okoa mai, me ko kakou ae ole; alaila, e pono no e ku kakou, a noonoo nui no keia hana i ulu kamahao ae iwaena o na haole.

E ike e ka Lahui Hawaii! O ka Hooulu Lahui a ka Moi ma ke kalaunu, oia no ke Kuikahi Panailike. A loaa mai ia a noho pu, a paa i ko kakou lima, alaila, noonoo ae, no ke kii ana’ku i na Inia, Iapana, Kina, a Malaea paha, i loaa mua na kumu hana a keia poe e hana ai, ke hiki mai, aka, ina e kii wale ia no na paahana, a me na Inia hooulu lahui, auhea ka hana, a me ka aina e haawi ai ia lakou.

He kupanaha ka mahaoi, a me ka lele e o lakou nei; ua hoolilo lakou ia lakou iho me he mau kamalii liilii’la, e hakaka ana, e hookeke wale ana no i na niho i na Kuhina o ka Moi, me ka olelo iho aole ka a lakou hana, aole ka a ka Moi hana. He kupaianaha, pehea ka ke Kuikahi?

Eia kekahi mea kupaianaha, he eha mau alii o ka Hale Ahaolelo alii i kakau i ko lakou mau inoa ma ia palapala. Oia o Kapena Loke, o Ake, Kamika, a me Kakela; owai o keia poe i hooikaika e hoonoho i ka Moi ma ka noho alii, e like me ka olelo o ua palapala la? Ke manao nei au o kekahi mau inoa o keia poe he mau hoohui aupuni lakou, i ikaika loa no ke kuikahi ia Lunalilo ka Moi, o ka mea i maopopo lea o ka Ahaolelo no, aole lakou nei ia wa, eia wale mai no mahope nei ko lakou lilo ana i mau alii no ka Hale Ahaolelo. A ke manao nei au, o ko lakou pakui ana aku i na Kuhina o ka Moi ma keia palapala noi, me ke kumu ole, e  pono e hoihoi mai ka Moi i ko lakou mau palapala hookohu, o ka pono loa no ko lakou hoihoi okoa aku i ko lakou mau hookohu alii i ka Moi, ina aole he paku nui nana e alai nei oia no ke kumukanawai.

E makemake ana paha e lilo lakou i mau kuhina ea. Ae! oia maoli no, aka, ina pela iho la ke kau kapakahi o ko lakou mau manao, alaila, aole lakou e pono e lilo i mau kuhina, mamuli hana lakou i na hana me ka ui ole mai ia kakou, a poino kakou. E pono no e hoohokaia ko lakou manao, a e koho ka Moi i poe kanaka Hawaii wale no.

He hana keia na ke kau Ahaolelo e hana ai, aka, no ko lakou ui ole ia mai e pono no e ku kakou a noonoo i ka hopena o keia hana. Me ka mahalo.

Edward Lilikalani.

[Find a translation of this rebuke by Edward Kamakau Lilikalani in the Advertiser of 3/25/1876.]

(Kuokoa, 3/18/1876, p. 4)

Ka palapala Memoriala.

Ka Nupepa Kuokoa, Buke XV, Helu 12, Aoao 4. Maraki 18, 1876.