Another “blue” story translated by J. W., 1862.

[Unuhiia no ke Kuokoa.]

UMIUMI ULIULI.

MAMUA AKU NEI, E NOHO ANA kekahi kanaka waiwai loa, paapu kona mau hale maikai, o kona mau pa, he gula a me ke dala; o na moe a me na noho, ua uhiia i ke kilika maikai loa, o kona mau kaa, ua hamoia i ke gula a maikai loa. O ka mea i apiki loa ai o ua kanaka nei, o ke ahinahina o ka umiumi; nolaila, weliweli ke nana aku, a makau na wahine o kona wahi ke hui aku i kona Comepane. He wahine hanohano e noho ana ma ia wahi, a elua ana mau kaikamahine, he mau wahine ui no laua a elua.

[This is the beginning of J. W.’s translation of Charles Perrault’s “Bluebeard.” Continue reading

The Blue Bird, 1862.

KA MANU ULIULI.

[Unuhiia no ke Kuokoa.]

HELU 1.

I KEKAHI MANAWA, E NOHO ANA kekahi Moi waiwai loa; a o kana wahine, ua make; a noho iho la ia me ka oluolu ole. Ewalu la o kona noho ana iloko o kekahi lumi uuku, o kana hana ka hookui i ke poo ma ka paia; aka, ua uhiia nae i ka pulu  i mea e eha ole ai ia. O na makaainana ona a pau loa, manao iho la e hele aku e ike, a e hooluolu ia ia; aole nae ona manao i ka lakou olelo. A Mahope, hele aku imua ona, he wahine i uhiia a paa i ka lole eleele, me ka uhimaka kanikau, me ka uwe ikaika loa, a kunana iho la ua Alii nei. Hookomo mai la ua Alii nei me ka oluolu, a no ka lilo loa i ke kamailio; nolaila, aole o laua olelo no ke kumu o ko laua pilikia.

[This is the beginning of another foreign kaao translated by J. W. Continue reading

Hawaiian version of “Beauty and the Beast,” 1893.

HE KAAO WALOHIA
—:NO:—
KANANI!
—:A ME:—
Ka Hapa Gorila.

“The Heart-Wrenching Tale of Beauty and the Half Gorilla” ran in Hawaii Holomua from 4/10/1893 and concluded on 5/26/1893. There is no attributed translator. I am not sure what work it was translated from.

[Much earlier in 1862, Jeanne-Marie LePrince de Beaumont’s “Beauty and the Beast” was translated as “He Kaao no Kanani! me ka Holoholona,” by J. W. Click here for my earlier post.]

(Hawaii Holomua, 4/10/1893, p. 1)

HawaiiHolomua_4_10_1893_1.png

Hawaii Holomua, Buke III, Helu 197, Aoao 1. Aperila 10, 1893.

Beauty and the Beast, 1862.

HE KAAO NO
KANANI!
ME KA
HOLOHOLONA.

HELU 1.

I KEKAHI MANAWA E NOHO ANA kekahi kanaka kalepa waiwai, me na keiki ana eono, ekolu keikikane, a ekolu kaikamahine. He kanaka naauao keia, a nolaila, aole ia i aua i kona waiwai no ka naauao o kana mau keiki.

O na kaikamahine, he poe wahine maikai, o ka muli nae ka oi. No ka ui loa i ka wa uuku, nolaila i kapaia’i kona inoa o Kanani, a i ka nui ana ae, oia mau no, nolaila, aole ona inoa e ae i kapaia ai, a lilo iho la i mea huhu na na kaikuaana. Aole o ka nani wale no o ua kaikamahine nei mamua o na kaikuaana, o ka oluolu kekahi. He mau kaikamahine kuko i ka waiwai, me ka hookano e olelo ai i ka poe malalo iho. Hele mau laua i ka hula, a me na hana lealea a pau; henehene i kahi kaikaina, i ka lilo loa o kona manawa i ka heluhelu palapala, a me na hana pono e ae. Ua ikeia he mau kaikamahine waiwai, nolaila, he nui ka poe kalepa i manao mai ia mau wahine, o ka ua mau kakamahine nei mea e olelo aku ai, aole o laua manao e mare i kekahi mea malalo iho o ke Duke a me ka Earl, (he mau inoa malalo iho o ka Moi.) Ua like no ka nui o ka poe i koi mai i kahi kaikaina, a me ka oluolu ia e hoihoi aku ai i ka lakou la noi; ua oluolu ia i kana poe ipo, aka, he makemake nae ia e noho me kona makuakane, a hala kekahi mau makahiki, a ua manao ia, he opiopio loa no ia ke mare…

[Jeanne-Marie LePrince de Beaumont’s “Beauty and the Beast” was translated in the Kuokoa from 4/12/1862 to 4/26/1862 by J. W.]

(Kuokoa, 4/12/1862, p. 1–2)

HE KAAO NO KANANI! ME KA HOLOHOLONA.

Ka Nupepa Kuokoa, Buke I, Helu 20, Aoao 1. Aperila 12, 1862.

na kekahi o au mau kaikamahine...

Ka Nupepa Kuokoa, Buke I, Helu 20, Aoao 2. Aperila 12, 1862.

“Puss in Boots” in Hawaiian, 1862.

[Translated for the Kuokoa.]

POPOKI
ILOKO O NA KAMAA BUTI.

E NOHO ANA KEKAHI KANAKA me na keiki ana ekolu; a i kona wa i make ai, kaahele oia i kona waiwai e like me keia malalo: O ka Wili ana, i ka mua, o ke Kekake i ka hope, a o ka Popoki i ka hope loa. O ua poe keiki nei, lawe i ko lakou mau waiwai, me ke kokua ole mai o kekahi Loio, ka mea nana e hoolilo i ko lakou wahi waiwai uuku i mea ole i na lilo o ke Kanawai.

O ua wahi keiki opiopio nei nana ka Popoki, olelo iho la ua hana inoia ia: “E o’u mau kaikuaana,” wahi ana, “ma ka hoohui ana i ko laua waiwai, loaa ko laua pomaikai ma keia honua, a owau ka hoi, i kuu wa e ai ai a pau kuu Popoki; alaila, make koke paha au i ka pololi!” O ua Popoki nei, e hoolohe mai ana ia i na manawa a pau loa; a hoomaka mai la ia e hele, a olelo mai e like me keia: “Mai hookaumaha oe i kou manao pela, e kuu haku maikai; hookahi wale no au hana o ka haawi mai ia’u i eke, a me ona mau Kamaa Puki no’u, i hiki ai ia’u ke hele maloko o ka lepo, a me ka nahelehele; alaila ike oe, aole oe e poino loa, e like me kau mea e manao nei.”…

[Here is J. W. again, this time translating Charles Perrault’s “Puss in Boots.” Notice how bad the digital image is. Hopefully pages like this can be rescanned clearly soon! If you can’t read the information, is it really information?]

(Kuokoa, 5/31/1862, p. 1)

POPOKI ILOKO O NA KAMAA BUTI.

Ka Nupepa Kuokoa, Buke I, Helu 27, Aoao 1. Mei 31, 1862.

More from the Grimms: “Little Snow-White,” 1861.

A KAAO ABOUT BEAUTIFUL-SNOW.

Translated from the German.

I waena o ka manawa ino ma na wahi anu o ka Akau, e noho ana kekahi wahine alii ma ka pukaaniani, e nana ana i ka helelei o ka hau iluna o ka honua, e like me ka hulu o ka manu. Noho no keia humuhumu a mea nana aku ana keia i ka helelei iho o ka hau, a ku ka lima oia nei i ke kuihumuhumu, a haule ekolu kulu koko iluna o ka hau; nana iho la keia a o ka maikai o ka ula o ke koko iluna o ka hau, i iho keia, “Ina paha e loaa ka’u keiki, alaila, e ake au e like kona aiai me ko ka hau, ka ulaula e like me ko ke koko, a o ka eleele e like me ka eponi. ” Aole i loihi loa mahope mai o ia manawa, hanau ua wahine nei he wahi kaikamahine, i like loa ke aiai me ka hau, ka ulaula o na papalina e like me ke koko, ka eleele o ka lauoho e like me ka eponi. A kapaia ka inoa o ua wahi kaikamahine nei o Kahaunani, i loaa no hoi ia ia nei a hanau, make ka makuahine….

[Here is another (perhaps more familiar) tale Grimms translated by J. W.]

(Kuokoa, 12/16/1861, pp. 1–2)

HE KAAO NO KA-HAU-NANI.

Ka Nupepa Kuokoa, Buke I, Helu 5, Aoao 1. Dekemaba 16, 1861.

...olelo aku, "O hele ma kahi e...

Ka Nupepa Kuokoa, Buke I, Helu 5, Aoao 2. Dekemaba 16, 1861.

Water of Life… from the Grimms, 1862.

WAI O KE OLA.

E MAI ANA KEKAHI MOI I KEKAhi manawa, a manao iho la na mea a pau loa e make ana oia; a hele aku la na keiki ana iloko o ka pa mea kanu e uwe ai. Ilaila lakou i halawai ai me kekahi kanaka elemakule, ka mea nana i ninau aku i ke kumu o ko lakou kaumaha; a olelo aku lakou, ua kokoke loa ko lakou makuakane e make, aole ona mea e ola ai…

[This is one of many stories from the Grimms’ Fairy Tales which was translated into Hawaiian by someone calling himself J. W.]

(Kuokoa, 11/29/1862, 1–2)

WAI O KE OLA.

Ka Nupepa Kuokoa, Buke I, Helu 53, Aoao 1. Novemaba 29, 1862.

...hiki ia ia ke luku i na koa a pau loa...

Ka Nupepa Kuokoa, Buke I, Helu 53, Aoao 2. Novemaba 29, 1862.