Lincoln’s Emancipation Proclamation reaches Hawaii nei, 1863.

[Found under: “KA NU HOU HOPE LOA.”]

—The President of the United States has pronounced his proclamation that the “nika” who are being enslaved in the states of the United States that rebelled will be freed, but notwithstanding the states that did not rebel; they shall give wages to their “nika,” and these are the words of the proclamation of the President:

“A no ia mea, owau o Aberahama Linekona, ka Peresidena o Amerika Huipuia, ma ka mana i haawiia mai ia’u ma ko’u ano Alihikaua o na puali koa a me na aumoku kaua, i ka wa e kipiia mai nei o Amerika Huipuia, a ma ke ano kaua hoi, i mea e hoopau ai ia kipi ana, ke hoike nei ma keia la mua o Ianuari, M. H. 1836, a e like hoi me ka’u i manao ai e pai ia ka’u olelo kuahaua mahope o kka hala ana o na la hookahi haneri, mai ka la i kakau ia’i ka olelo i haiia maluna, ke kuikahi nei i na mokuuaina a me na apana, kahi nona ka poe kanaka e noho kipi ana ia Amerika Huipuia i keia la, eia mahope nei, penei: Continue reading