A mele for Grover Cleveland, 1894.

KA HOOLA O KA KAHUI [sic] HAWAII

He ohohia nui loa
Nou e Kalivalana
Peresidena oikelakela
Kaulana me ke kiekie
O ka puuwai hao kila
O ka naauao lua ole
Pookela oe o ka nani
O ka manao akea
No ka ninau lahui
O ka Pae Aina Hawaii
Kau olelo hooholo
E hoi o Liliuokalani
Ma Kona Noho Kalaunu
O ke Aupuni Moi
Mai a Kamehameha mai
Piha olioli na moku
Ia oe e Kalivalana
Hauoli na puuwai
O ka Lahui Hawaii
I ke aloha kamahao
O Amerika Huiia
Lohea he leo aloha
Mai Wasinetona mai
Lanakila oikelakela
Ka Aoao Demokarata
Haneri a oi aku
Na kakoo o Hawaii
Puhi i na Pi Gi
Na hoohui aina
Ua haule na ikaika
A ka poe lehelehe wale
E ka Lahui Hawaii
E i ae hoi ka Hoola
Ke kuokoa mau loa
No Hawaii Aina
Lahui me ka Moi
E o e Kalivalana
I kou inoa hiwahiwa
“Ka Wiwo ole o na Wiwo ole
Ka makuakane o Hawaii
Ka Puuhonua o ka Pakipika
E noho ana i ka puuwai
O ka Lahui Hawaii.”

W. L. Kaleiakalahui.

[THE SAVIOR OF THE HAWAIIAN PEOPLE

There is great delight
For you O Cleveland
The greatest President
Famous and exalted
With heart of steel
An intelligence second to none
You are in the heights of splendor
With open mind
On the question of the people
Of the Hawaiian Archipelago
Your decision
To return Liliuokalani
To Her Throne
Of the Monarchy
From Kamehameha
The islands are filled with joy
For you O Cleveland
Hearts are happy
Of the Hawaiian People
With wonderful love
Of the United States of America
A voice of aloha has been heard
From Washington
Great Victory
The Democratic Party
Hundred or more
Were the supporters of Hawaii
Blown away were the Provisional Government
The annexationists
The powerful have fallen
The people who are all mouth
O Hawaiian Nation
The Savior says
Let there be never-ending independence
For the Land of Hawaii
The People and the Sovereign
Answer O Cleveland
Your precious name song
“The Fearless one amongst Fearless ones
The father of Hawaii
The Refuge of the Pacific
Living in the hearts
Of the Hawaiian People.”

W. L. Kaleiakalahui.

The attitude of the Hawaiian nation towards Grover Cleveland on the most part was and is (as seen recently) much different than towards his successor, William McKinley.]

(Nupepa Aloha Aina, 3/17/1894, p. 3)

KA HOOLA O KA KAHUI HAWAII

Nupepa Aloha Aina, Buke I, Helu 11, Aoao 3. Maraki 17, 1894.