On the name Kamehameha, 1838.

KAMEHAMEHA.

That is the name of the Alii nui of Hawaii nei. This name is known to the native people, but the spelling by the haole is confused; in their letters, this and that one’s spelling is strange. Here are what ten haole have written, each are different. All of them are old-timers. They are taken from haole documents.

1. Tameamea

2. MaihaMaiha

3. Cameamea

4. Comaamaa

5. Tomyhomyhaw

6. Tamaahmaah

7. Hameamea

8. Tomooma

9. Tamahama

10. Tamehameha

(Kumu Hawaii, 9/12/1838, p. 31.)

KAMEHAMEHA.

Ke Kumu Hawaii, Buke 4, Pepa 8, Aoao 31. Sepatemaba 12, 1838.

Translation of “Memoirs of Henry Obookiah: A Native of Owhyhee, and a Member of the Foreign Mission School…” 1865.

Ka Moolelo o Heneri Opukahaia.

HELU 1.
Kona wahi moolelo mamua o kona hiki ana i Amerika.

He kanaka o Heneri Opukahaia no Hawaii ka mokupuni kaulana a laukanaka hoi o ka Pae Aina Hawaii. Ua hanau ia i ka makahiki 1792. He mau makaainana kona mau makua; aka ua pili nae kona makuahine i ka ohana o na’lii. O kona inoa o Kumuola; a o ka inoa o kona makuakane aole i maopopo. I ka wa i hiki aku ai o ko Opukahaia mau makahiki i ka umi a umikumamalua paha, pepehiia kona mau makua mamua pono o kona mau maka. Elua wale no laua o kona ohana i ola, oia a me kona wahi muli loa nona na malama ekolu. Ua manao lana ia e hoola i kona wahi pokii mai ka popilikia mai i ili iho ai maluna o kona mau makua, nolaila, ua hopu akuu ia i kona wahi pokii a kau ae la ma kona kua, a holo aku la mai ka enemi aku; aka, ua loaa aku no ia i ka poe i alualu aku, a pepehi mainoino ia ua wahi pokii la ona. O ka moolelo o ia wahi ua kakau ia ma kekahi buke e aku mamuli o ka mea i hai waha ia aku e Opukahaia…

[This translation of Edwin Welles Dwight’s “Memoirs of Henry Obookiah, a Native of Owhyhee, and a Member of the Foreign Mission School; Who Died at Cornwall, Conn. Feb. 17, 1818, Aged 26 Years.” begins on 9/9/1865 and is completed on 3/24/1866.]

(Nupepa Kuokoa, 9/9/1865, p. 2)

Ka Moolelo o Heneri Opukahaia.

Ka Nupepa Kuokoa, Buke IV, Helu 36, Aoao 2. Sepatemaba 9, 1865.

More on Jane Loeau, 1867.

[Found under: “LOCAL NEWS: Hawaii.”]

Instrument is sought after.—Eleio, Hawaii is putting effort into raising money to purchase a melodeon [melodiana] for its church house. If they should obtain one, then it will be Jane Loeau who will play it. An English school is also being taught by her there. It is hoped that her education effort for her dark-skinned [iliulaula] race will progress

(Kuokoa, 1/12/1867, p. 2)

Makemake e loaa ka pila.

Ka Nupepa Kuokoa, Buke VI, Helu 2, Aoao 2. Ianuari 12, 1867.