Vital Statistics Column, 1863.

HANAU.

lan. 1, trsi li l ». j: … K.K:A»i’. ».L – ». :•* • Kiiilu Kua’..». IVic. li O* !lus–h.uuo, Wi »: »i k: I.u.:.»**», w, , ca I*apui« u:? urc;, ! IVk. n* K-*a’,u-,r. vui llikina. i.\r.iu o K:;.:;-<i:Vj ; n* S. V. r..c Kt; I TVS. S. tna H*anAVaVii. hJi.-.sa o Kei. ha;v»a *« (*,’ na i’i;r::. : 27. tt.* Op ; .hU*!a. ll*si , W.*wv:, !i*n:*a o K*a*!B* w, % j n\»- Kxii:a:va w, tu* J. \V. Kriki::»i e:*: Luli K.iai:.»*:.*, l.e ; keik» ai.\hoe laua. • i lVk. o* Kah*oaaui, Moloka.;, haaau e K*aiiSAh»oi(*,) e* ; Maeuela re* IV-h*ao. } IT, nia Kaw.*:p*pa, lUa%, Miai, h»a*u o l’mi r.* Wihi:’.fii-4 eie Wahi’.ieiaaikii. i IVk. 13, n;a Kow.nli, //ana, Mau?, banaa o :.,f w, | u» Kait3;i3iiuA–: ri3< Me!(. | Nov. 11. ma f/x!awa, Mcv.«as. hanj.u o – v i.) i ea Kai.iuh smc IMolei.

MAKE.

PeK. 24, ma Le{xK»ht>K\ Wonoiulu, tn*cc o Kaha!rw*. w. I)rK. IT. w* WailiK; Kai, \V.»i.v.*!ii t nilKe o Wahiueini w. l>«t. 15, raa //amohīinio, Wain;*.; Eai, aīaie o P»cn w. l>eK. 4, n:a Kap:i!atna, //oni>!u!u. o //.»r,a!«j w. lVt. 7. ma Kapohue, //.*n*, Mauī, m’.iK- o Kahawalu w. l>ft. 9, mi //ono:r.a*’lt, //aua, Maui, maie o bdtiueia i. I Xov. -T, m* P»)haKupuKa. euK o Kawahine w. j Xov. 13, uij Walawa, u:stKo o £.*a:ucla i. ! Xov. lō, ma i.i wa!.i no, ni.»K*- o Kaui.»K(.s r. I DeK. S. !:;a ia w:,hi rt\ iv..»*t> o K:; , .:’\r : ‘. rl * I IH-k. 19, u:t i* w:thi no, raas« o Kfhu!mular.i w.

[This once again is an example of the text available for you to search at papakilodatabase.com for the Vital Statistics Column in the Kuokoa for January 3, 1863. I don’t know about you, but this just makes me sad.

If only the newspapers were reshot first so that there were clear images to start off with, at least the resulting OCR output could have been better.]

(Kuokoa, 1/3/1863, p. 3)

HANAU. / MAKE.

Ka Nupepa Kuokoa, Buke II, Helu 1, Aoao 3. Ianuari 3, 1863.

Vital Statistics Column, 1863.

MARRIAGES.

Dec. 26, at Kaluahole, Waikikikai, married were Puaa and Kamakaimaku; they were wed by Petero.

BIRTHS.

Dec. 19, at Waolani, Nuuanu, born was Konamaukuku (m), of Maiola and Momika.
Dec. 23, at Monikahaae, Honolulu, born was Kalailehua, of W. B. Kekipi and Keaookalani.
Dec. 14, at Waihee, Maui, born was Kukalauihooneenui, Kaaopookani, of S. M. Kamakau and S. Huainakolo [Hainakolo].
Dec. 20, at Kapuukolo, Honolulu, born was Punui (f), of Pewa and Makaole.
Dec. 14, at Keauhou, Kona Akau, Hawaii, born was Keakahiwa (f), of H. Piena and G. P. Piena.
Dec. 15, at Manana, Ewa, born was Lapena (m), of J. P. E. Kahaleaahu and Keakahiwa.

DEATHS.

Dec. 18, at Pelekane, Honolulu, Kaiana died.
Nov. 19, at Opihikao, Puna, Hawaii, Kaililauokekoa died.
Dec. 14, at Waikiki, Wahineiki died.
Dec. 1, at Waikiki, Pako (f) died.
Dec. 21, at Koiuiu, Hinawale (m) died.
Dec. 22, at Honolulu, Pulenui died.
Dec. 26, at Kaumakapili, J. Liawahine died.
Dec. 28, at Kamakela, Maikaaloa died.
Dec. 19, at Halawa, Molokai, Kekolulani died.
Nov. 26, at Kahookane, Kahookiiai died; she died a quick death and she was a good girl.

[The one name here most everyone will recognize is the renown historian, Samuel Manaiakalani Kamakau and his wife, Sarah Hainakolo.]

(Hoku o ka Pakipika, 1/1/1863, p. 3)

MARE. / HANAU. / MAKE.

Ka Hoku o ka Pakipika, Buke 2, Helu 12, Aoao 3. Ianuari 1, 1863.

Vital Statistics Column, 1863.

MARRIAGES.

January 15, at Kauanonoula, Honolulu, married were Capt. L. M. Mahuka and Lukia; they were wed by Rev. E. W. Clark.
January 1, at Puunui, Honolulu, Oahu, married were Kamawa and Kauku; they were wed by L. Smith.
Jan. 13, at Kaumakapili, married were Kamoa and Hana; they were wed by W. E. Clark.

BIRTHS.

Dec. 27, at Moomuku, Honuaula, Maui, born was Kahoaliku (f), of Kaanaana and Kahele.
December 11, at Waimea, Koolauloa, born was J. S. Mokookalai (m), of Kalama and Kalua.

DEATHS.

December 23, at Manawai, Molokai, S. D. Kahananui died; he died of kumu¹ and consumption [hokii].
Jan. 4, at Kailua, Koolaupoko, Meheula died; he died of muteness [mumule].
Jan. 11, at Makiki, Oahu, Mose child died; he died of kumu and tinea [kane].
Dec. 1, at Hauola, Wailupe, Oahu, Waaki (m) died; at the same location, Kaluahine (f) died.
January 7, at Wailupe, Oahu, Kaai (m) died.
Jan. 8, at Wailupe, Oahu, Kahololio (f) died.
January 11, at Kewalo kai, Kaleohano (m) died; he died of throwing up blood [luaikoko].
Jan. 11, at Kawaiahao, Kaia (m) died, of Kipahulu, Maui; he died of pains in the throat [he eha ma ka puu].
Jan. 18, at Honolulu, Akai Chinese died; he was one of the wealthy Chinese of Honolulu nei.
Jan. 19, at Kawaiiki, Kukae (m) died; he died of dysentery [kulu].

¹I could not find an ailment called “kumu”.

(Hoku o ka Pakipika, 1/22/1863, p. 3)

MARE. / HANAU. / MAKE.

Hoku o ka Pakipika, Buke 2, Helu 15, Aoao 3. Ianuari 22, 1863.

Another look at the Vital Statistics from January 29, 1863.

MARE.

lan. 20, ma Manoa mare o Pahokani tne Nawahiu«, na Ka2«ka laua 1 mare. lan. 2, ma Leleo, Honololo, Oahu, mare o Siraona, Kahaleholu, me Hanaka, Keamalu, ‘ni lUv, Kalaka luua i mar«.

HANAU.

I*n. 10, ma Koleaka, Honolulu, haeau o Hukiko k, ii(i Anatorio me Berta. lan. 2, tna Kapauhi Honr*lolo, hanao oKaikek, t}a W E. K t Daniela, me K«beka Kaloa. lon. 13, ma Pauoa Honolulu, hanao o Polehekekai k,na Kukaioka me UUlina. , iant 20, ma Kamoiiiili Oahu, hanau be keiki k, n 1 Niuii ine Kaikeaola. lan, 21, mt> Kapiii Lahaiua Maui, hanao 0. Kak, oa 11. Kaalawahia m« £. Palao. lan; 21, me Kaumakapili Honolulu, hanau oKekuman ki aa Kaeiliokalani r,i« Napio. t lan, 16, ma Leleo Oahu, hanau he mau maho«, na m« Makaleho. ■ j lMuarl 2,’ma p»o «, hanu o Paoa, na Mahoahoa, oe Keeij)uupnu, 18, ma Knpalaine, hanau 0 Kaona. w, na Waiaola, me KahooUikaua, ;

MAKE.

lan. m» A&la Honolalu, tnt\to o Pākamia. I«n. 23, ma HamohaiHo Walhiki, m«ke oM. Ekew- hi r»o mak#> o Popakihaka. htn 26, ma Honolula make o Ksotnii. lan. 23, ma Wāikiklkai ra«ka o Kupakei k. lan. 7. ma Weilupe mak<> o~Kaai k. lan. 8, tna ia wahi no’make o Kaholio w, laii. 18, ma Kalihi make o M. Kaohane w. laii’ 21, ma Apaa Honololu make oMak*oiw. lan . 24« ma Kalia Honoloiu make o Kiliiina w. Dekemapa 26. make o Wahioepio, k h« 1010 loihi kooa mai i makeai. lan. 26, roa i’uiwa make o Kawai *r. lan. 2s, ma Laimi Nuuana make o Kuehu w # he makaahine no Kahula, he wahine nobo pono keia me kaoakane, ualawe ke Akoai konaol«aloha ino no hoi oia ua palekena.

[The above is what the text looks like on the Papakilo Database for the same Vital Statistics Column that appeared in the last post. The following disclaimer precedes the text:

Optical Character Recognition

Optical Character Recognition, or OCR, is a process by which software reads a page image and translates it into a text file by recognising the shapes of the letters (The NINCH Guide to Good Practice in the Digital Representation and Management of Cultural Heritage Materials).

OCR enables searching of large quantities of full-text data, but it is never 100% accurate. The level of accuracy depends on the print quality of the original issue, its condition at the time of microfilming, the level of detail captured by the microfilm scanner, and the quality of the OCR software. Issues with poor quality paper, small print, mixed fonts, multiple column layouts, or damaged pages may have poor OCR accuracy.

The searchable text and titles in this collection have been automatically generated using OCR software. They have not been manually reviewed or corrected.

To look at the OCR text, select the page/article and click the “Text of this page/Text of this article” link.

Where does that leave you when you are searching for your kupuna or any historical event? This is precisely why the Hawaiian-Language Newspapers need to be reshot as clearly as possible now before they crumble away.]

Vital Statistics Column, 1863.

MARRIAGES.

Jan. 20, at Manoa, married were Pahukani and Nawahine; the marriage performed by Clark [Kalaka].
Jan. 2, at Leleo, Honolulu, Oahu, married were Simona Kahalehulu and Hariaka Keamalu; the marriage was performed by Rev. Clark.

BIRTHS.

Jan. 19, at Koleaka, Honolulu, born was Hukiku (m), of Anatorio and Berta.
Jan. 2, at Kapauhi, Honolulu, born was Kaike (m), of W. E. K. Daniela and Rabeka Kalua.
Jan. 13, at Pauoa, Honolulu, born was Polehekekai (m), of Kukaioka me Ulalina.
Jan. 20, at Kamoiliili, Oahu, born was a son, of Naai [? Nani] and Kaikeaola.
Jan. 21, at Kapili, Lahaina, Maui, born was G. Kapuaoala (m), of H. Kaaiawahia and E. Palau.
Jan. 24, at Kaumakapili, Honolulu, born was Kekuman [? Kekumau ? Kekumaa] (m), of Kaoiliokalani and Napio.
Jan. 16, at Leleo, Oahu, born were twins, of Kuolulo and Makaleha.
January 2, at Pau a [? Pauoa], Paoa was born of Mahoahoa and Kaaipuupuu.
January 18, at Kapalama, born was Kaona (f), of Waiaula and Kahooilikaua.

DEATHS.

Jan. at Aala, Honolulu, Pakamia died.
Jan. 23, at Hamohamo, Waikiki, M. Ekekela died, at the same place Pupukahaku died.
Jan. 25, at Honolulu, Kaomii died.
Jan. 23, at Waikikikai, Kupakei (m) died.
Jan. 7, at Wailupe, Kaai (m) died.
Jan. 8, at the same place, Kaholio (f) died.
Jan. 18, at Kalihi, Kauhane (f) died.
Jan. 21, at Apua, Honolulu, Makaoi (f) died.
Jan. 24, at Kalia, Honolulu, Kililina (f) died.
December 26, Wahinepio (m) died, he died because suffered from a stroke for a long time.
Jan. 25, at Puiwa, Kawai (f) died.
Jan. 25, at Laimi, Nuuanu, Kuehu (f) died, a mother from Kahula who lived properly with her husband, God has taken  her life, much aloha for her, she is saved.

[Back a 150 years ago, the Vital Statistics Column was a bit more detailed. Here again we see that the digital image is not terribly clear. Hopefully one day soon the newspapers will be reshot clearly so that better transcriptions can be done for more accurate searches, not only for genealogy links, but for anything that happened in the past!]

(Hoku o ka Pakipika, 1/29/1863, p. 3)

MARE. / HANAU. / MAKE.

Ka Hoku o ka Pakipika, Buke II, Helu 16, Aoao 3. Ianuari 29, 1863.