Dumas’ “Count of Monte Cristo,” 1868.

What they were reading 150 years ago.

nupepa

KA HAKU MONEDE KARISO.

(COUNT OF MONTE CRISTO.)

CHAPTER I.
O Maisela ma Farani—ke ku ana mai o ka moku Pharaon.

I ka la 25 o Feberuari, o ka M. H. 1815, kau ia mai la ka hailona o ke ku ana mai o ka moku Pharaon maluna o ka hale kiai o ke Notre Dame; he moku kiakolu ia, a o kona hookomo ana mai no ia mai na awaa mai o Samurena, Trieste a me Napela i Italia. E like no hoi me ka mea mau, ua holo aku la ke pailata, a ua halawai aku la me na moku mawaho aku o ka lae o Moragiona a me kahi mokupuni o Riona…

[Alexandre Dumas’ “Count of Monte Cristo” is translated in the newspaper Au Okoa, and ran for two and a half years, from 8/6/1868 to 2/9/1871! This is the opening of the story.

Chapter 1.
Marseilles—The…

View original post 64 more words

A Kauai story of Kauilani by Samuela Kapohu, 1869.

What they were reading 150 years ago.

nupepa

KAAO OF KAUILANI.

The wondrous one of the forests of Kawaikini in Wailua, Kauai, and his descendants thereafter.

Published by Samuela Kapohu.

{Because we were asked by the public to print Hawaiian and haole Stories in our newspaper, and being that the newspaper is for the people, therefore, we agreed to print the Hawaiian Kaao below. However, we ask pertaining to the deceitful words and the superstitious words of the olden days, those are not something for us to believe in; it shows the great ignorance of our lahui of that time. As for the sins and obscene words, they are to be deleted by the writer of the Kaao from what he writes.}

NUMBER 1.

A clarification.—This kaao has not been seen before in one of our Newspapers; but it is beginning to be shown amongst the communities of Hawaii nei.

However, if there are deletions or perhaps…

View original post 238 more words

Disclaimer and the power of the missionaries and the church, 1869.

A disclaimer:

Mamuli o ke kono ana mai a ka lehulehu e hoopuka i Kaao a moolelo Hawaii a haole ma ko kakou nupepa, a no ka mea hoi, no ka lehulehu ka nupepa, nolaila, ua ae aku makou e hoopukaia ke Kaao Hawaii malalo iho nei. Aka, ke noi nei makou, o na olelo maalea a me na olelo hoomanamana o ka wa kahiko, aole no ia he mea na kakou e manaoio aku ai; he hoike ana ia i ke ano hupo loa o ko kakou lahui i kela wa. O na hewa a me na olelo pelapela, e kapae loa aku ka haku Kaao ia mea mai kona kakau ana mai. Continue reading