What they were reading 100 years ago.

THE TALE
OF
Kepakailiula
THE FIERCE ONE AND
FEARLESS WARRIOR
OF
HILO HANAKAHI A THE
FAMOUS ISLAND OF
MOKUOLA, JUTTING OUT IN THE SEA

(An Old Story of Hawaii Nui Kuauli)

(INTRODUCTION)

The writer of the moolelo needs to explain first about some things people say about this famous Moolelo of the old days of Hawaii nei so that all sorts of thoughts will not well up in our readers of this moolelo. According to the beliefs of some who memorized this Moolelo of Kepakailiula, he was born in Kaakea, Waipio, and below that famed valley of “Beautiful Waipio where the cliffs face each other,” is where he was raised as a favorite. Continue reading

Disclaimer and the power of the missionaries and the church, 1869.

A disclaimer:

Mamuli o ke kono ana mai a ka lehulehu e hoopuka i Kaao a moolelo Hawaii a haole ma ko kakou nupepa, a no ka mea hoi, no ka lehulehu ka nupepa, nolaila, ua ae aku makou e hoopukaia ke Kaao Hawaii malalo iho nei. Aka, ke noi nei makou, o na olelo maalea a me na olelo hoomanamana o ka wa kahiko, aole no ia he mea na kakou e manaoio aku ai; he hoike ana ia i ke ano hupo loa o ko kakou lahui i kela wa. O na hewa a me na olelo pelapela, e kapae loa aku ka haku Kaao ia mea mai kona kakau ana mai. Continue reading