Aua ia, 1862.

Hold fast.

nupepa

An ancient song.

O Kuokoa Newspaper; Aloha oe:

I just took a look within you, as well as the Hoku [o ka]  Pakipika; and I saw mele, and kanikau of all sorts. I however did not see this mele printed by the people who fancy publishing mele. Therefore, I ask you, Nupepa Kuokoa, to include this little mele in some available space.

E ke kama, kama—e,
Auaia e kona moku,
E ke kama kama,
Kama i ka huli nu,
E ke kama kama kama,
Kama i ka huli au,
Hulihia ke au,
Ka papa honua a ka moku,
Hulihia papioia ilalo ke alo,
E ui—e, a ui ia,
Hulihia i Manuakele,
I ka umu kaokoa a Ku,
I ka maka o Ku,
Kaaha mikii lohelohe,
Ka aha nana i hikii,
O hulahula Mea,
Ua kalakala ia,
Ua wekewekea.

Ua hemo aku la ka piko o ka aina,
Ua kala kaalihi…

View original post 287 more words