Translation of “Memoirs of Henry Obookiah: A Native of Owhyhee, and a Member of the Foreign Mission School…” 1865.

Ka Moolelo o Heneri Opukahaia.

HELU 1.
Kona wahi moolelo mamua o kona hiki ana i Amerika.

He kanaka o Heneri Opukahaia no Hawaii ka mokupuni kaulana a laukanaka hoi o ka Pae Aina Hawaii. Ua hanau ia i ka makahiki 1792. He mau makaainana kona mau makua; aka ua pili nae kona makuahine i ka ohana o na’lii. O kona inoa o Kumuola; a o ka inoa o kona makuakane aole i maopopo. I ka wa i hiki aku ai o ko Opukahaia mau makahiki i ka umi a umikumamalua paha, pepehiia kona mau makua mamua pono o kona mau maka. Elua wale no laua o kona ohana i ola, oia a me kona wahi muli loa nona na malama ekolu. Ua manao lana ia e hoola i kona wahi pokii mai ka popilikia mai i ili iho ai maluna o kona mau makua, nolaila, ua hopu akuu ia i kona wahi pokii a kau ae la ma kona kua, a holo aku la mai ka enemi aku; aka, ua loaa aku no ia i ka poe i alualu aku, a pepehi mainoino ia ua wahi pokii la ona. O ka moolelo o ia wahi ua kakau ia ma kekahi buke e aku mamuli o ka mea i hai waha ia aku e Opukahaia…

[This translation of Edwin Welles Dwight’s “Memoirs of Henry Obookiah, a Native of Owhyhee, and a Member of the Foreign Mission School; Who Died at Cornwall, Conn. Feb. 17, 1818, Aged 26 Years.” begins on 9/9/1865 and is completed on 3/24/1866.]

(Nupepa Kuokoa, 9/9/1865, p. 2)

Ka Moolelo o Heneri Opukahaia.

Ka Nupepa Kuokoa, Buke IV, Helu 36, Aoao 2. Sepatemaba 9, 1865.