Kalaniopuu’s fame as told by S. M. Kamakau, 1867.

[Found under: “KA MOOLELO O KAMEHAMEHA I.”]

He nui ka poe kaulana i ke au o Kalaniopuu, a ua kaulana oia no kona puni kaua a me ka luku a me ka paia i na makaainana a me na kamalii opiopio—he makua aloha ole i na makaainana.

There were many famous ones during the era of Kalaniopuu, and he himself was well known, as someone who loved war, and massacring, and the striking of the makaainana and small children—he was a father who had no aloha for the makaainana.

[Although Kamakau describes many a chief as “war loving,” he describes Kalaniopuu as particularly cruel. This passage can be found in “Ruling Chiefs of Hawaii,” page 115.]

(Kuokoa, 2/23/1867, p. 1)

Kuokoa_2_23_1867_1.png

Ka Nupepa Kuokoa, Buke VI, Helu 8, Aoao 1. Feberuari 23, 1867.

Some of the battles of Kalaniopuu, 1866.

[Found under: “Ka Moolelo o Kamehameha I.”]

The battles between Kalaniopuu, the King of Hawaii, with Kahekili, the King of Maui.

The years 1775, 1776, 1777, 1778, and 1778. Kalaniopuu went to war at Kaupo on Maui, with his Alii, his war Officers, and his soldiers. Kalaniopuu first went to war at Kaupo, and he tortured the makaainana of Kaupo by clubbing their foreheads with his war club [newa]. This battle was called Kalaehohoa [“Clubbing-of-the-Forehead”] Continue reading

Hawaiian-language interpretation of Longfellow’s “Psalm of Life,” 1871.

No Keia Noho Ana.

(LONGFELLOW’S “PSALM OF LIFE.”)

1. Mai ohumu mai ia’u la,
‘He hihio ke ola nei;’
Make no ka uhane loma;
Ia hihio he kuihe.

2. Eleu no ko o nei ola;
Aole no he kupapau;
“Lepo oe, a hoi ilaila”
Aole no ka uhane mau.

3. O ka lea, a me ka luuluu
Aole ia ka hope o’u;
Eu! hooko, a nalo ae la
Ko keia la, i ko apopo.

4. Eu! a ao; ka wa he lele;
Oiai no aa na puuwai
Me he pahu, mau ka pana
I ko ka ilina huakai.

5. Ma ke ao nei kula paio,
Ma ke kiai mau ana’e
Mai ho-aia me he pu-a;
Hookanaka!—mai auhee.

6. Mai paulele i ko mua;
Nalo hoi ka wa i pau;
Eu! hooko ma keia hora,
Ke Akua pu no,—kupaa a mau.

7. Hoomanao i na poe kaulana,
Hoohalike me lakou;
A, ke hele, waiho ae la
I mooa ma keia ao.

8. I mooa; malaila paha,
Haliu mai ka hoa ou
I ili ma ko o nei moana,
A ike, a hoolana hou.

9. Eu! kakou, ku ae, a hana,
Mikiala mau ana’e;
Hooko mau, hahai mau aku,
Hana mau a—kali ae.

Honolulu, Feb. 24, 1871.  Lahui Hawaii.

[A PSALM OF LIFE

What the Heart of the Young Man Said to the Psalmist

Tell me not, in mournful numbers,
Life is but an empty dream!—
For the soul is dead that slumbers,
And things are not what they seem.

Life is real! Life is earnest!
And the grave is not its goal ;
Dust thou art, to dust returnest,
Was not spoken of the soul.

Not enjoyment, and not sorrow,
Is our destined end or way;
But to act, that each to-morrow
Find us farther than to-day.

Art is long, and Time is fleeting,
And our hearts, though stout and brave,
Still, like muffled drums, are beating
Funeral marches to the grave.

In the world’s broad field of battle,
In the bivouac of Life,
Be not like dumb, driven cattle!
Be a hero in the strife!

Trust no Future, howe’er pleasant!
Let the dead Past bury its dead!
Act,—act in the living Present!
Heart within, and God o’erhead!

Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime,
And, departing, leave behind us
Footprints on the sands of time ;

Footprints, that perhaps another,
Sailing o’er life’s solemn main,
A forlorn and shipwrecked brother,
Seeing, shall take heart again.

Let us, then, be up and doing,
With a heart for any fate;
Still achieving, still pursuing,
Learn to labor and to wait.

(Lau Oliva, 3/1871, p. 1)

LauOliva_3_1871_1

Ka Lau Oliva, Buke I, Helu 3, Aoao 1. Maraki 1871.