Lahaina, and Hawaii through history, 1941.

OLD LAHAINA PRISON
and
ANCIENT LAHAINA

By INEZ ASHDOWN

According to information gleaned from the Bishop Museum records and the Archives of Mr. E. Bryan Jr., curator at the Museum, the old Lahaina Prison was built in 1851 and completed in April 1852. This was during the reign of Kamehameha III, who ruled until 1854.

For “local color” at that time I have talked with old Hawaiians who are from 70 to 80 years of age, and have also spent many hours at the Wailuku library reading old volumes supplied by Mrs. Juliette Davis, Librarian. Continue reading

Lahaina, a o Hawaii nei hoi o ka wa kahiko, 1941.

KA HALEPAAHAO KAHIKO O LAHAINA ame LAHAINA KAHIKO

(Kakauia e Inez Ashdown)

E like me na mea i hooloaa ia mai ka moolelo mai o Hale Hoahu o na Mea Kahiko o Bihopa mai ia Mr. E. H. Bryan Jr., mea malama o ua hale la, o ka Halepaahao kahiko o Lahaina i kukulu ia i ka M. H. 1851 a pau nohoi i ka makahiki 1852 i ka wa keia e noho moi ana o Kamehameha III, Kauikeaouli, i noho moi a hiki i ka makahiki 1854.

O ke ano oia au hui au a kamailio me na Hawaii kahiko o 70 a hiki i ke 80 makahiki, a pela pu nohoi ma o ka hoohala ana he mau hora lehulehu maloko o ka Hale Waiho Buke o Wailuku e heluhelu ana hoi i na buke kahiko i hoolako ia mai ia’u e Mrs. Juliette Davis, ka mea malama Hale Hoahu Buke. Continue reading